Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Predstavnika izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. Predstavnik v svetu staršev skrbi za pretok informacij med svetom staršev in oddelkom, ki ga zastopa.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.

Člani sveta staršev:
1.    Maja Piberčnik – predstavnica 1./2./3. razreda
2.    Ljubica Knuplež – predstavnica 6./9. razred
3.    Ksenija Erdemir – predstavnica 7. razreda
4.    Katarina Erker – predstavnica 8. razreda
5.    Valentina Hribernik – predstavnica PPVI 1 (namestnica predsednice sveta staršev)
6.    Polona Lepaj – predstavnica PPVI 2
7.    Simona Stopar – predstavnica PPVI 3 (predsednica sveta staršev)
8.   Karolina Krhlanko – predstavnica PPVI 4