Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Predstavnika izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. Predstavnik v svetu staršev skrbi za pretok informacij med svetom staršev in oddelkom, ki ga zastopa.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.

Člani sveta staršev:

  1.  Krajnčič Polona – predstavnica 1./2./3. razreda
  2.  Piberčnik Maja – predstavnica 4. razred
  3.  Šega Aleksandra – predstavnica 5./6. razreda
  4.  Erker Boštjan – predstavnik 7./8./9. razreda
  5.  Lampreht Viktor – predstavnik PPVI 1
  6.  Hribernik Valentina – predstavnica PPVI 2
  7.  Križanič Barbara – predstavnica PPVI 3
  8.  Lepej Polona – predstavnica PPVI 4
  9.  Hojnik Miriam– predstavnica PPVI 5
(Skupno 737 obiskov, današnjih obiskov 3)