Projekti v sodelovanju z drugimi ustanovami

 • Specialna olimpiada

S vključenostjo  v program Specialne olimpiade Slovenije bomo v Posebnem programu popestrili naše aktivnosti, hkrati pa prispevali k razvijanju in ohranjanju sposobnosti  učencev na različnih področjih razvoja. Specialno-olimpijsko gibanje namreč ni namenjeno le športu, ampak združuje športne, socialne in kulturne aktivnosti.

Učenci bodo v okviru ur gibanja in športne vzgoje ter ostalih področij  pridobivali in ohranjali svoje psihofizične sposobnosti. Pripravljali se bodo na različne igre in tekmovanja, ki bodo organizirana v okviru Specialne olimpiade.

Načrtujemo, da bodo mlajši učenci sodelovali na igrah MATP, starejši učenci pa na  atletskem mitingu in regijskih igrah SOS. Starejši učenci se bodo udeležili še košarkarskega turnirja. Spremljali bom tudi vse ostale razpisane aktivnosti ter vanje v največji možni meri poskušali vključiti naše učence.

Vodja specialne olimpiade je Tina Medved.

 • Zdrava šola

Naša šola je tudi v šolskem letu 2023/2024 vključena v projekt Slovenske mreže zdravih šol, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Rdeča nit za letošnje leto je “Lepa beseda lepe odnose najde” in je namenjena spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, spodbudam za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju.

Projekt temelji na promociji zdravja in pozitivnih posledicah, ki se kažejo na učenju in vsakodnevnem delovanju otrok in odraslih. Promocijo zdravja v šoli opredeljujemo kot katerokoli dejavnost, s katero izboljšamo in/ali zaščitimo zdravje celotne šolske skupnosti.

Bistveni elementi promocije zdravja bodo zajemali politiko zdravja v šolah, varno in urejeno šolsko  fizično okolje, kakovostno šolsko socialno okolje, razvoj individualnih veščin in akcijskih kompetenc za izboljšanje zdravja in učenja ter sodelovanje z zdravstvenimi službami in ustanovami.

Temeljne vrednote pri načrtovanju aktivnosti bodo enakost, trajnost, vključevanje vsakega posameznika, opolnomočenje za dejavno sodelovanje ter demokracija.

Učence in zaposlene spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu z vsebinami, ki prispevajo k promociji zdravja vsakega posameznika.

Vodja Zdrave šole je Nuša Vogrin.

 • Rastem s knjigo

Projekt poteka že 18. leto zapored. Njegov namen je spodbujanje učencev k  branju. V letošnjem šolskem letu bosta vključena dva učenca 7. razreda. Uradni pričetek projekta bo 8. 10. 2023. Obiskali bomo knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Datum obiska bomo določili skupaj z učiteljem slovenščine in koordinatorico iz knjižnice Josipa Vošnjaka. Učenci bodo prejeli tudi knjigo Irene Andronja, Modri otok.

Vodja projekta je knjižničarka Andreja Pogorevc.

 • Učne ure  s terapevtskim psom Pablom

V šolskem letu 2023/2024 bomo v povezavi z društvom Tačke pomagačke izvajali učne ure s pomočjo terapevtskega psa Pabla in njegove vodnice Veronike. Ker je Pablo še pripravniški pes, bo nad njim in njegovo vodnico skrbno bdela mentorica Jana, ki se bo vključevala v učne ure. Terapevtski pes nas bo obiskal predvidoma šestkrat. Sodelovali bodo učenci PPVI 1, PPVI 2, PPVI 3, PPVI 5 in PPVI 6 ter učenci od 1. do 5. razreda. Učence bom na prihod psa pripravila v okviru oddelčne skupnosti. Na prvem roditeljskem sestanku smo z vključitvijo psa v pouk seznanili tudi starše, ki so morali podpisati soglasja. Posamezne učne ure bom pripravljala skupaj z razredniki, saj bomo psa vključili v obravnavanje tekoče učne snovi. V spomladanskih mesecih bomo eno učno uro v okviru dejavnosti razvojnega načrta izvedli na prostem.


Izvajalka  učnih ur je Kristina Višaticki.

 • Izmenjava knjižnih kazalk

V okviru projekta se bomo letos vključili samo v mednarodno izmenjavo kazalk– International bookmark exchange project. Pri izdelavi kazalk bodo sodelovali učenci pod vodstvom knjižničarke in drugih učiteljev.

Vodja projekta je knjižničarka Andreja Pogorevc.

 • »Menjaj branje in sanje«

Kot pridružena šola bomo sodelovali v 12. Unesco projektu »Menjaj branje in sanje«. Projekt bo potekal kot organizirana izmenjava knjig, opremljenih s posvetili, z mislimi. Osnovni cilj projekta je podariti knjigo, ki je več ne potrebujemo ter vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo. Poleg tega nas bo vodila tudi želja po izboljšanju medosebnih odnosov, medsebojnega sporazumevanja, razvijanju odgovornosti do sočloveka, medgeneracijskega spoznavanja, učvrstitvi povezovanja med posamezniki in spodbujati veščino poglobljenega branja. V projektu bodo sodelovali učenci od 1. do 9. razreda prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom ter učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja, učiteljice izvajalke projekta in ostali zaposleni.

Vodja projekta je Bojana Verčkovnik.

 • Teden umetnosti v šoli

Naša šola bo sodelovala pri projektu Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki bo potekal od 23. do 29. maja. Teden umetnosti je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje,  znanost in šport in Ministrstvom za kulturo. Učenci bodo v sklopu projekta v tem tednu ustvarjali na razpisano temo. Medosebno se bomo povezali in ustvarili umetniška dela. Svoj projekt bomo predstavili kot razstavi na šoli in v zborniku prispevkov vrtcev in šol.

Vodja je Kim Mastnak.

 • Športni program Zlati sonček

Program Zlati Sonček bomo v letošnjem šolskem letu izvajali z učenci, od šestega do osmega leta starosti. Izvajali ga bomo predvsem z namenom po motiviranosti učencev za njihovo gibalno dejavnost, ki bi trajala daljše časovno obdobje, oz. postala njihov ”način življenja”. Tako bomo z izvajanjem programa v vseh letnih časih, v okviru športa, pri učencih skušali vzpodbujati željo, potrebo in navado po športni igrivosti. Bistvo programa ni tekma, temveč igra. Izvajalci lahko izbiramo med različnimi nalogami, ki jih učenci opravijo, le – te pa so prilagojene njihovi starosti in zmožnostim. Naši učenci se bodo tako lahko preizkusili v raznih poligonih, nalogah z žogo, v pohodništvu, plavanju, kolesarjenju, štafetnih igrah, spretnostnih nalogah z žogo in mnogih drugih. Učencem  bomo za opravljene naloge ob koncu šolskega leta podelili diplome ali medalje. 

Vodji programa sta Mercedes Pikl in Lina Mlakar

 • Športni program Krpan

Na naši šoli poteka Športni program Krpan, ki je del nacionalnega programa športa. Udeležili se ga bodo učenci drugega triletja ter starejše skupine učencev posebnega programa. Športni program je namreč prilagojen tudi za učence s posebnimi potrebami.

Program omogoča, da učencem obogatimo ure športa ter gibanja in športne vzgoje z raznovrstnimi športnimi vsebinami, ki jih lahko izvajamo v vseh letnih časih. Cilj ni tekmovanje, temveč igra in sodelovanje. Poskrbeli bomo, da bodo ure športa in gibalno športne vzgoje igrive, prijetne in prilagojene vsakemu otroku glede na njegove posebnosti in zmožnosti. Manj uspešne otroke je treba še dodatno spodbujati, jim posvetiti več pozornosti in jim prilagoditi gibalne naloge. Učenci se bodo lahko preizkusili v pohodništvu, rolanju, gibalnih poligonih in spretnostnih igrah z žogo. Za uspešno opravljene naloge bodo ob koncu šolskega leta prejeli diplome ali medalje. Učenci morajo spoznati, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči, medalje in diplome pa jim bodo spodbuda za njihov napredek.

Vodji programa sta Anja Primožič in Lina Mlakar.

 • Teden pisanja z roko

Tudi v letošnjem šolskem letu 2023/2024 bo potekal Teden pisanja z roko. Projekt izvaja Društvo Radi pišemo z roko, skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo. V tednu, ko bo potekal projekt, bomo z učenci pisali z roko ter se pogovarjali in razmišljali o pomenu takšnega pisanja. 

S projektom se bo širšo javnost ozaveščalo o pomenu pisanja z roko, kar je veščina, ki ji posvečamo vedno manj časa. Le če bomo pisali z roko, nam bo uspelo ohraniti to fino motorično sposobnost, ki je pomembna za vse generacije, tako mlajše kot tudi starejše.

V projektu sodeluje Sanja Stojnšek Gobec.

 • Bralni projekt Naša mala knjižnica

V šolskem letu 2023/24  že tretje leto zapored sodelujemo v projektu Naša mala knjižnica. Tudi to šolsko leto so se z zanimanjem na projekt vanj vključili učenci NIS.  V projektu sodelujejo: 1. in 2. razred z mentorico Mercedes Pikl, 3. in 5. razred z mentorico Barbaro Hojs, 4. razred ter 8. in 9. razred z mentorico Sanjo S. Gobec in  6. in 7. razred z mentorico Marico Fuks. V sklopu projekta bomo prebirali šest kakovostnih slikanic slovenskih in tujih avtorjev. Vsak učenec bo dobil Ustvarjalnik, kjer bodo bile različne naloge na temo posamezne slikanice. Projekt ni namenjen le spodbujanju branja, temveč z ustvarjalnimi nalogami pomaga vzgajati vseživljenjske bralce, dviguje splošno raven bralne pismenosti ter pomembno prispeva k širjenju obzorij in spoznavanju drugih kultur. Branje dokazano izboljšuje spomin in koncentracijo, uri analitične miselne spretnosti, znatno povečuje besedni zaklad in pomaga zmanjševati stres. Ker se ob branju, ki je s stališča človeške evolucije relativno mlada dejavnost, aktivirajo deli možganov, ki so sicer namenjeni prepoznavanju obrazov, je branje tesno povezano z empatijo in zaznavanjem čustev in občutkov drugih. Če namreč želimo otroka navdušiti za branje, mu ponudimo knjige, ki so kakovostne, raznolike, izvirne in inovativne ter kompleksne. Le te bomo dobili v projektu.

Vodja projekta je Barbara Hojs.

 • Sobivanje

V sodelovanju z Društvom za trajnosti razvoj – Sobivanje se bomo vključili v izvajanje projektov za splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja. Društvo razvija pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, ki terja sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja vsem na planetu, nam, našim otrokom in vnukom.  Društvo bo do konca meseca septembra razpisalo naslove letošnjih projektov, med katerimi  bodo lahko posamezne skupine izbirale.

Vodja projekta je Katja Sagadin.

 • Berideli

Projekt je namenjen branju vrhunskih klasičnih del za mlade ter aktualizaciji prebranega na sodoben način. V okviru projekta bomo z 8. in 9. razredom prebrali knjigo Kekec nad samotnim breznom ter v poustvarjanju pripravili scenarij za skupno šolsko predstavo.

Učenci bodo dobili kode za dostop do knjige v elektronski obliki na biblos, en izvod knjige bomo prejeli v tiskani obliki.

Vodji projekta sta Andreja Pogorevc in Sanja Stojnšek Gobec.

(Skupno 194 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost