Kaj zajema letni program dela MSPS na večinski OŠ?

Razgovori in sodelovanje:

 • z vodstvom šole:
  • organiziranje in koordiniranje programov pomoči za učence s posebnimi potrebami;
  • spremljanje in evalvacija načrtovanih programov za učence s posebnimi potrebami.
 • s šolsko svetovalno službo:
  • pridobivanje informacij o otrokovih individualnih značilnostih;
  • skupno načrtovanje pomoči;
  • načrtovanje in sodelovanje pri sestavljanju individualiziranih programov;
  • načrtovanje in sodelovanje pri sestavljanju izvirnih delovnih projektov pomoči;
  • izmenjavanje informacij o otroku;
  • izmenjavanje informacij o napredku otrokovega razvoja na kognitivnem, konativnem in afektivnem področju.

 

 • z razredniki in učitelji:
  • svetovanje in pomoč pri delu z učencem s posebnimi potrebami;
  • medsebojno informiranje in izmenjava informacij;
  • vrednotenje dela;
  • usmerjanje učiteljev k negovanju različnosti;
  • neposredna pomoč učiteljem in posvetovalno delo pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja učencev z učnimi težavami in učencev s posebnimi potrebami;
  • sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih programov za učence s posebnimi potrebami;
  • sodelovanje pri oblikovanju izvirnih delovnih projektov pomoči;
  • neposredna pomoč učiteljem pri uresničevanju individualiziranih učnih programov;
  • svetovanja in posvetovanja;
  • evalvacija individualiziranih programov.

  

 • s starši:
  • svetovanje za delo z otrokom;
  • medsebojno informiranje in vrednotenje dela;
  • svetovanje in posvetovanje v zvezi z individualizacijo;
  • individualno svetovanje staršem učencev s posebnimi potrebami (o prilagojenih oblikah in metodah učenja, o uspešnih strategijah pridobivanja znanja, razvijanja interesov, oblikovanja ustreznih učnih navad ipd.);
  • vzpostavljanje stikov šola – dom – zunanje institucije;
  • negovanje stika učenec – učna snov – učna pomoč – straši;
  • skupno načrtovanje individualiziranih programov;
  • skupno spremljanje in sprotno evalviranje zastavljenih ciljev;
  • skupno načrtovanje integracije, spremljanje in sprotno evalviranje rezultatov integracije;
  • usklajevanje zahtev, pristopov z učenci kot posamezniki.

 

Delo z otroki in učenci:

 • pregled dokumentacije
 • neposredno delo z otroki in učenci:
  • spremljanje učenca na učnih in vzgojnih področjih,
  • izbiranje oblik in metod pomoči pri obvladovanju šolskih spretnosti,
  • kompenziranje težav v razvoju in učenju z različnimi metodami in tehnikami,
  • motiviranje učenca za delo,
  • razvijanje in spodbujanje učenca za samostojno in odgovorno delo,
  • spodbujanje močnih področij in interesov,
  • spodbujanje pozitivne samopodobe,
  • prilagajanje individualnim potrebam učenca,
  • ponavljanje, utrjevanje in urjenje šolskega znanja,
  • razvijanje govora in jezika,
  • razvijanje matematičnih pojmov,
  • razvijanje pozornosti in koncentracije,
  • razvijanje pomnjenja in mišljenja,
  • razvijanje socio-emocionalnih spretnosti,
  • razvijanje zaznavanja,
  • razvijanje senzomotorične in perceptualno motorične koordinacije,
  • individualizirani program.
(Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost