Daljnega leta 2007 smo posadili seme v srce našega doma, inovacijski projekt VRSTNIŠKO UČENJE, kot medgeneracijsko prostovoljno delo učencev z motnjo v duševnem razvoju, dijakov srednjih šol in zunanjih sodelavcev, prostovoljcev. Nismo šli v trgovino in nekaj kupili. Podali smo se na pot odkrivanja in učenja, na pot spreminjanja in rasti. Na začetku šibka ideja je z vsakim srečanjem postajala bogatejša. Kaj bo zraslo iz semena, si ni predstavljal nihče.

Posadili smo seme, skrbeli zanj, rastli z njim ter poželi bogate sadove. Razvilo se je bogato sodelovanje in medsebojno učenje otrok z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju, ki med tednom bivajo v domu šole in vrstnikov, prostovoljcev- dijakinj in dijakov ter zunanjih sodelavcev prostovoljcev in strokovnih delavcev doma. Vrstniško učenje daje učencem možnost dialoga z vrstniki, možnost spraševanja, preverjanja smisla, ustreznosti in pravilnosti lastnih domnev. Pomembna je povratna informacija, ki jo udeleženci dobijo ali dajo drug drugemu. Od vrstnikov, odnosov z vrstniki, sprejetosti v vrstniški skupini, je odvisna uspešnost kasnejšega vstopanja v odnose z drugimi in možnost navezovanja tesnejših čustvenih stikov in odnosov v odraslosti.

Devet let smo se ob sredah od oktobra do aprila družili, učili in bogatili v delavnicah prostovoljnega dela z različnimi vsebinami, v katerih smo izhajali iz predznanja učencev. Vodilo za delo so nam bile želje in potrebe otrok. Da smo na pravi poti, so nam pokazali njihovi veseli obrazi in nenehno ponavljanje vprašanj: “Ali v sredo spet pridejo?”

Medgeneracijsko prostovoljno delo, Vrstniško učenje, prispeva k boljšim medsebojnim odnosom in zvišuje kvaliteto življenja učencev z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter pomembno osebnostno bogati vse udeležence. Z delavnicami s področij socialnega učenja, zdravstvenih vsebin, likovnega ustvarjanja, ročnih in telesnih spretnosti ter zabave in sprostitve, so učenci v znatni meri razvili spretnosti, ki jih bodo potrebovali v času šolanja, pri vstopu na trg delovne sile in pri vključevanju in sodelovanju v vsakdanjem življenju.

V vrstniško učenje so od začetka projekta vključene tudi zdravstveno-vzgojne vsebine, ki jih promovira zdrava šola kot stalne ali letne cilje in so temeljna usmeritev našega dela. Zavedamo se pomena zdravja in krepitve zdravja ter preventivnega delovanja na področju preprečevanja zlorabe drog.

Dijaki prostovoljci so v procesu izvajanja delavnic dobro spoznali učence in njihovo drugačnost ter spremenili so svoj odnos do drugačnosti. Všeč jim je bilo, ker se je vedno zelo pohvalil prispevek posameznika in skupine. Kot motivacijo za vključitev v prostovoljsko dejavnost so navedli željo po učenju in spoznavanju novega ter doživljanje prijetnih občutkov in užitek ob delu.

V okviru naših delavnic smo odprli vrata našega doma različnim zunanjim strokovnim sodelavcem, na primer: Društvu Center za pomoč mladim iz Maribora, Rdečemu križu Sov. Bistrica, Društvu za boljši svet Maribor in mnogim drugim. Dejavnost smo predstavili v Slovenskem šolskem muzeju na Razstavi inovacijskih projektov vzgojno izobraževalnih ustanov, v okviru domov za otroke s posebnimi potrebami, Zdravih šol podravske regije, aktivov in večkrat v lokalnem časopisju. Zaznali smo spremembo okolja, kamor se z učenci vključujemo, saj je postalo bolj odprto in sprejemljivo za sprejemanje različnosti in drugačnosti.

Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje pridobivata velik pomen na vseh področjih našega življenja in v družbi nasploh, tako pri vključevanju posameznikov in skupin v družbo kot ob pomoči ljudem v stiski, pri elementarnih nesrečah in še v mnogih drugih primerih. Gre za izpolnitev osebnega poslanstva vsakega posameznika, od mladih nog, pa do pozne starosti. Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje ne poznata starostne omejitve. Zelo je pomembno, da se vrednote, kot sta človekoljubje, medsebojna in medgeneracijska pomoč, naučimo že zelo zgodaj. V prostovoljskem delu pridobimo, se učimo in se spreminjamo vsi, izvajalci in uporabniki. Medgeneracijsko druženje in sodelovanje v okviru prostovoljnega dela nas še posebno bogati, saj nam daje možnost prenašanja bogatih izkušenj več generacij, odraslih, starejših in mlajših mladostnikov ter otrok, z ene na drugo. Poleg tega postaja družba glede na starost prebivalstva iz leta v leto starejša in si je potrebno čim bolj prizadevati za aktivno, kvalitetno in čim daljšo vključitev starejših v aktivno življenje.

Na naši poti nam ovire niso tuje, od organizacijskih, vsebinskih in finančnih. Tu in tam se je zgodila tudi bolj skromna udeležba prostovoljcev, včasih se je zgodil preveč predavateljski način vodenja ali preveč vodenja s strani strokovnih delavcev. A nič zato. Pomembna je ugotovitev strokovnih delavcev, da je dejavnost dobro zastavljena in načrtovana ter predstavlja pomembno nadgradnjo vzgojno-izobraževalnega dela in obogatitev domskega življenja. Zelo bi se želeli, da se naša dejavnost čim bolj razširila in dobila več posnemovalcev v našem mestu, kjer ugotavljamo, da nevladni sektor, razen redkih izjem, stagnira in zamira. Za oživitev teh dejavnosti je seveda potrebno nekaj denarja, predvsem pa veliko dobre volje in naprednih pogledov, ki segajo preko navidezno velikih ovir.

Bogastvo se skriva v nas, samo potrebno je najti pot, da ga odkrijemo in lepo je, ko ga delimo z drugimi. Veseli smo, da smo v domu Osnovne šole Minke Namestnik Sonje našli seme in bili navzoči ob njegovem procesu rasti. Upamo, da bo letošnje jubilejno deseto leto prineslo nove izzive, spoznanja in še kaj.

Vodja projekta:  Renato De Corti